Beste Ineke,

Dank voor het gesprek gisteren. Het was voor ons een herhaling van hetgeen we al wisten en helaas konden we niet alle vragen stellen. Zoals besproken zetten we die vragen nog even in deze mail. We zijn wel content met je opmerking dat het grasland tegenover onze woningen (dat eigendom is van de gemeente) niet aangemerkt wordt als zonneveld omdat het te klein is voor een kleinschalig zonneveld. En ook dat jullie met de gemeente Borne in gesprek gaan over hun grondgebied dat ook tegenover onze woningen ligt, pal naast het grondgebied van Hengelo. We zijn ook gerustgesteld en blij met jouw toezegging dat de keuzes die Hengelo gemaakt en gecommuniceerd heeft ten aanzien van de aangewezen gebieden, niet in gevaar worden gebracht door gemeente-overstijgende beslissingen en keuzes. De eigen beleidskaders blijven gehandhaafd.

Hieronder de vragen en/of opmerkingen:

  • Woningdichtheid: dit is als element gebruikt om de geschiktheid van een gebied te bepalen. Is in Slangenbeek Noord rekening gehouden met nog niet bebouwde kavels? Of zijn alleen de bestaande woningen meegerekend? Dat is niet duidelijk geworden, ook niet door de presentatie van Bosch en Van Rijn.

Reactie Gemeente: Deze vraag heb ik uitgezet bij Bosch & van Rijn.

  • In Slangenbeek Noord is 76 ha beschikbaar als potentieel voor zonnevelden en in Slangenbeek West 62 ha. Is er een betere kaart dan de totaalkaart van Hengelo waar de straten zichtbaar zijn en waardoor beter naar voren komt waar die hectares liggen binnen Slangenbeek.

Reactie Gemeente: Deze vraag uitgezet bij Bosch & van Rijn.

  • Hoeveel daken van scholen zijn in Hengelo al ‘vol gelegd’ met zonnepanelen. Zie ook de analyse in het Urgenda rapport.

Reactie Gemeente: Helaas wordt er niet specifiek op aard van huisvesting bij gehouden hoeveel scholen al een zonnedak hebben. We gebruiken een tool zonnedakje. Daarin kunnen we wel wijkgericht kijken en gebieden vergelijken. Deze vraag heb ik uitgezet bij een collega van mij van onderwijshuisvesting. Hier kom ik op terug.

  • Wat is de definitie van een omwonende?

Reactie Gemeente: Dat zijn de bewoners in en rondom het zoekgebied. Allereerst natuurlijk de mensen die direct of indirect zicht op de locatie hebben. En dat kan in een gebied als Stromen Noord natuurlijk best ruim zijn.  Graag hoor ik of u daar zelf een suggesties voor hebt, zodat we dat in overweging kunnen nemen bij het opstellen van het omgevingsprogramma.

  • Een commerciële partij mag niet volledig kleinschalige zonnevelden (lees energiecentrales) aanleggen. Dat moet altijd met lokaal eigenaarschap van de omwonenden. Wie kunnen hiertoe het initiatief nemen?

Reactie Gemeente: Een grondeigenaar kan zelf het initiatief nemen en hiervoor een energiecoöperatie inschakelen. In Beckum hebben we de afspraak dat een initiatief altijd bij de energiewerkgroep wordt gemeld. Mocht er een aanvraag uit dat gebied komen zullen we altijd hen om advies vragen. Dit zou b.v. ook mogelijk zijn in Stromen Noord.

  • Je gaf aan dat het verstandig is een energiewerkgroep op te richten zodat de gemeente niet om je heen kan. Je mag onze straat Weerribben (9 huizen) vanaf nu beschouwen als een energiewerkgroep. Alle zaken die betrekking hebben op het gebied rondom onze woningen, zowel Borne, Dinkelland als Hengelo, kunnen jullie dan pro-actief met ons bespreken.

Reactie Gemeente: Dat is een heel mooi aanbod. Tijdens de Karavaan van donderdag avond heeft zich nog een bewoner uit het gebied gemeld die zich betrokken voelt en hier initiatief in wil nemen. Het lijkt mij goed om jullie met elkaar in contact te brengen.

  • In het laatste deel van de nieuwsbrief staat deze zin: De gekozen energiegebieden voor zonnevelden werden door de bezoekers erkend. Wel was er enige ongerustheid over de groene uitloopgebieden. De uitleg dat er niets gebouwd wordt zonder initiatieven uit het gebied zelf, stelde mensen gerust. Wij hebben daarover vorige week bij de mail over het Urgenda rapport dezelfde vraag gesteld/opmerking gemaakt. Het aantal mensen dat jullie Karavaan bezocht heeft is erg laag (in ieder geval in Hengelo). Deze passage moet je daarom lezen in een bepaalde context en in een bepaalde omvang van deelname. Genoemd citaat is erg suggestief als je beseft hoe weinig mensen er zijn geweest. En zoals we gisteren zelf hebben gehoord bij de Karavaan in Dalmeden is daar niemand voor de zonnevelden, dus helemaal geen erkenning. Wordt dat in de volgende nieuwsbrief toegevoegd?

Reactie Gemeente: Hier gaat het niet om de groene zoekgebieden zoals bij Dalmeden en Beckum. Met de energiegebieden bedoelen we gebieden  in de oksel van de A1 – A35 en tussen Nobian (voorheen AkzoNobel) en Twence. Dit zijn gebieden waar we grootschalige opwek mogelijk willen maken. Dit noemen we ‘energiegebieden’. De groene gebieden blijven zoekgebieden, waar alleen kleinschalige ontwikkelingen mogelijk zijn.

11-07-2021 Vragen en reacties naar aanleiding van De Karavaan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.